ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تامین کننده هزینه ساخت خوابگاه دخترانه حسن رفتاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

مشارکت در احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

مشارکت در خرید خوابگاه دخترانه بنیاد قلم چی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

مشارکت در تکمیل پروژه مجتمع ورزشی یکپارچه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تامین مالی پروژه‌های رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمایت مالی و معنوی از جامعه دانش‌آموختگان ...

- ساخت استراحتگاه دختران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

نیکوکار بزرگواری که در تأمین 1000تختخواب فلزی دوطبقه برای خوابگاه های شهیدان شرفی، عصاری، مرادی، احمدی و طرحچی اهتمام ارزنده‌ای ورزیده‌اند...

تفاهم نامه همکاری اهدای یک قطعه زمین واقع در شمال کشور به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (جهت امور رفاهی دانشگاهیان)

موسسه نیکوکاری سلوک پویا / اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم